Дружество, което не е регистрирана по ЗДДС, сключва договор за учредяване право на строеж с физическо лице (също без ДДС номер), с което дружеството не е свързано лице. Сделката се определя като бартер, като въпросите са как ще се определи данъчната основа на:
- доставката на учредителя на вещното право към дружеството;
- доставката на дружеството към учредителя.
Договорът е с дата от 20.08.2019 г., а разрешението за строеж е от 28.11.2019 г. т.е. съгласно чл. 45 от ЗДДС прехвърлянето на право на строеж трябва да се смята за освободена доставка.
При договори като въпросния – учредяване на право на строеж от собственик на УПИ на друго лице срещу задължение за последното да построи сграда, части от която ще служат като обезщетение за собственика на земята (съразмерно със запазеното от него право на строеж), ще е налице хипотезата на чл. 130 от ЗДДС – бартер по смисъла на данъчния закон. Налице са две насрещни доставки, като данъчното събитие по всяка от тях ще възниква по общите правила на закона. Всяко от лицата – физическото лице (ФЛ) и дружеството, ще е изпълнител по едната и получател по другата насрещна доставка. 
В случая едната интересуваща ни доставка е тази по учредяване на правото на строеж, извършена от ФЛ. Данъчното събитие за нея е настъпило на датата на издаване на нотариалния акт – 20.08.2019 г. 
По силата на чл. 45, ал. 1 и 2 от ЗДДС учредяването на право на строеж преди издаване на разрешение за строеж в имота, за който се учредява (или прехвърля) правото, е освободена доставка. Така че доставката, извършена от физическото лице към дружеството, ще е освободена от ДДС (доколкото изобщо с нея ФЛ осъществява икономическа дейност). При положение че ФЛ не действа по тази сделка в качеството на данъчно задължено лице, каквато по принцип е ситуацията в подобни случаи, учредяването на правото на строеж изобщо е извън обхвата на ЗДДС.   
Въпреки казаното, данъчната основа на тази доставка също следва да бъде определена и да се знае. Така е, защото тя има отношение към втората интересуваща ни доставка – явява се данъчна основа на получено от дружеството авансово плащане.
Второто данъчно събитие – строителна услуга, по което доставчик ще е дружеството, на което е учредено правото на строеж, по принцип е облагаемо с ДДС, независимо че насрещната престация по него е необлагаема с данъка. … 
В случай, че пред Вас стоят аналогични казуси, изпратете ни Вашето запитване и нашият екип с готовност ще Ви съдейства за оптималното решение от данъчна гледна точка.