Макар да не е изрично записано в ЗДДС, смятаме, че извършените продажби през периода от деня, следващ деня на смъртта на физическо лице с ЕТ до датата на вписване продължаването на дейността от съществуващ ЕТ, са всъщност продажби, обвързващи втория посочен ЕТ. Така е, защото тези продажби са се случили фактически, но няма как да бъдат осъществени от лице, което вече не съществува в правния мир; така че те са продажби за сметка на наследника.

В разглеждания казус, по тази причина фактурите за продажби на стоки, които са сред активите на ЕТ с починало физическото лице, което го е образувало, извършени в периода от 26 май до датата на вписване в ТР на продължаването на дейността му от съществуващ ЕТ „В Н“, трябва да намерят отражение в дневника за продажби на последния посочен ЕТ; същото се отнася и за отчета от касовия апарат на ЕТ с починало физическото лице, което го е образувало.

По отношение на получените фактури на името на ЕТ с починало физическото лице, което го е образувало, за периода от 26.05.2021 г. (денят, следващ деня на смъртта) до датата на вписване на продължаването на дейността от другия ЕТ, следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 10, ал. 2 и 3 от ЗДДС. Според тях, когато стоки или услуги са придобити по наследство или по завет от данъчно задължено лице, същото се явява правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. В такива ситуации приложение намират правилата, съдържащи се в чл. 60 от ППЗДДС.

Публикацията е част от становище на екипа на Балкан Такс Консулт ООД. В случай на проявен интерес по темата, можете да изпратите Вашите въпроси чрез формата на запитване на сайта.