Последният данъчен период за ЕТ при смърт на физическото лице, което го е образувало трябва да бъде определен в съответствие с разпоредбата на чл. 87, ал. 4 от ЗДДС. Съгласно същата в разглеждания казус последният данъчен период ще обхване времето от 1 май до 25 май (включително) 2021 г. Откъдето и следва, че издадени или получи фактури с дата 25 май трябва да попаднат в последната справка-декларация за ДДС на ЕТ с починало физическото лице, което го е образувало, а не в тази за май 2021 г. на приемащият ЕТ „В Н“, който е подал заявление, че продължава дейността по реда на ТЗ.

Последната справка-декларация обхващаща визирания период от 25 календарни дни, е нужно да се подаде в срока, указан от нормата на чл. 125, ал. 13 ЗДДС. Според нея при смърт на физическо лице – едноличен търговец, справка-декларацията за ДДС и отчетните регистри (дневниците за покупки и продажби) за последния данъчен период се подават от наследниците или заветниците в срок 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя. Допълнително узнати обстоятелства се декларират, като в едномесечен срок от узнаването наследникът подаде нова справка-декларация и отчетни регистри.

Евентуален ДДС за внасяне по справка-декларацията за последния данъчен период подлежи на внасяне в държавния бюджет по сметка на компетентната ТД на НАП в срок до края на календарния месец, следващ този, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период (чл. 89, ал. 2 от закона). Данъкът трябва да бъде внесен от лицето – наследник.

Публикацията е част от становище на екипа на Балкан Такс Консулт ООД. В случай на проявен интерес по темата, можете да изпратите Вашите въпроси чрез формата на запитване на сайта.