Прекратява ли се регистрацията по ЗДДС на ЕТ при смърт на физическото лице, което го е образувало

На основание чл. 107, т. 2 от ЗДДС смъртта на физическо лице – едноличен търговец (ЕТ), което има регистрация по този закон, е основание за задължителното ѝ прекратяване, независимо дали има заличаване (или не) на лицето от търговския регистър. Подобно третиране е несъмнено логично, тъй като със смъртта на физическото лице, образувало едноличен търговец, престава да съществува и самият ЕТ.

По силата на чл. 110, ал. 2, предложение второ от ЗДДС датата на дерегистрацията в интересуващия ни случай е тази на възникване на обстоятелството, пораждащо нейната необходимост, т.е. датата на смъртта. В конкретния случай е датата 25.05.2021 г. От следващия ден – 26 май, ЕТ с починало физическото лице, което го е образувало, вече не разполага с права и задължения по ЗДДС.

За прекратяване на регистрацията по ЗДДС на ЕТ при смърт на физическото лице, което го е образувало, не е необходимо подаване на заявление за дерегистрация. Това се вижда от нормата на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, според която в такива ситуации регистрацията се прекратява по инициатива на орган по приходите, като се издава акт за дерегистрация. Същият не подлежи на връчване на лицето (чл. 110, ал.. 2, предложение първо от ЗДДС).

Публикацията е част от становище на екипа на Балкан Такс Консулт ООД. В случай на проявен интерес по темата, можете да изпратите Вашите въпроси чрез формата на запитване на сайта.