4. Премахнат е 3-годишният срок, след изтичането на който справка-декларацията по режим в Съюза се подаваше не в държавата членка по идентификация, а в тази по потребление

Друга промяна, която е направена и следва да бъде отбелязана, е тази, свързана с неподаване в срок на справка-декларацията по режим в Съюза или с невнасяне на дължимия данък по нея (или пък внасянето му в по-малък размер). Тогава, както и досега, от НАП ще изпращат до лицето напомнително съобщение по електронен път на 10-ия ден след деня, в който е следвало да бъде подадена справка-декларацията, съответно да бъде внесен данъкът. Вече изрично е отбелязано в закона, че това ще бъде съпроводено с информиране на другите държави членки по електронен път, че е издадено напомняне до лицето.

До края на 2020 г. при неподадена в срок справка-декларация след напомнянето тя следваше да бъде подадена до компетентната ТД на НАП до изтичане на три години от датата, на която е следвало да бъде подадена. След изтичане на този срок справка-декларацията се подаваше в съответната държава членка по потребление. След промените, независимо от издадените напомняния и предприетите действия от компетентните данъчни органи на държавата членка по потребление, справка-декларацията ще се подава винаги в ТД на НАП по място на регистрацията на лицето по ЗДДС (чл. 159, ал. 13 ЗДДС).

5. Заличено е правилото, че данъчно задължено лице, което доброволно е прекратило използването на специален режим, няма право на повторен достъп до него за период от две календарни тримесечия

Това правило се съдържаше в нормата на чл. 57ж, параграф 3 от Регламента за ДДС (Регламент 282/2011). Според държавите членки тя не се е оказала полезна, тъй като може да създаде допълнителни тежести за данъчно задължените лица. Поради което посочената разпоредба от регламента е премахната.

6. Запазено е специфично правило за място на изпълнение на услугите, оказани  по електронен път, тези за радио- и телевизионно излъчване и далекосъобщителните услуги

На основание чл. 158, ал. 1 ЗДДС мястото на изпълнение на доставки, за които се прилагат специалният режим в Съюза, е в държавата членка по потребление. Това е общото, но не и единствено правило, засягащо тези доставки. Макар нормата на чл. 21, ал. 8 от закона да е отменена, запазва се съдържащото се в нея специфично правило, че мястото на изпълнение на услугите, оказани по електронен път, на услугите за радио- и телевизионно излъчване и на далекосъобщителните услуги, получател на които е данъчно незадължено лице, при определени условия няма да е в мястото, където това лице е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване. Тези условия, които трябва да са налице едновременно, са посочени в чл. 20б, ал. 1 ЗДДС, а именно:

- доставчикът е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване само на територията на една държава членка (за нашите фирми – България);

- услугите се предоставят на данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държави членки, различни от държавата членка на доставчика;

- общата стойност без ДДС на въпросните услуги не надвишава през текущата календарна година и не е надвишавала през предходната календарна година сумата 10 000 евро или равностойността ѝ в националната валута на държавата членка на доставчика.

При наличие на изброените условия въпросните три групи услуги ще се смятат за изпълнени в мястото на установяване на доставчика или там, където е постоянният му адрес или обичайното пребиваване. Или за местоизпълнението им ще се прилага общото правило за място на доставките на услуги, когато получателят е данъчно незадължено лице – чл. 21, ал. 1 ЗДДС. При което за българските доставчици на посочените услуги мястото на изпълнение ще е на наша територия, а не в държавите членки на клиентите им. Така доставчиците няма да са длъжни да се регистрират за целите на ДДС във всички тези други държави членки. Ще липсва и необходимост да прилагат специалния режим в Съюза.

7. Някои преходни правила

В закона се съдържат и някои преходни правила, отнасящи се до режима в Съюза (а и до другите специални режими).

На основание § 63, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗДДС данъчно задължени лица, които към датата на влизане в сила на този закон са регистрирани по реда на досегашната глава осемнадесета от ЗДДС, могат да продължат регистрацията си за прилагане на режим в Съюза, като подадат заявление по електронен път за актуализация на данните в подаденото първоначално заявление за регистрация, считано от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. В тези случаи идентификационният номер за прилагане на режим в Съюза (или извън Съюза) се запазва.

Започнали и неприключили процедури по регистрация или прекратяване на регистрацията по реда на досегашната глава осемнадесета от закона за режим в Съюза (и извън Съюза) се довършват по новия ред.