2. Удължен е срокът за подаване на справка-декларация по режим в Съюза

Казаното се вижда от нормата на новия чл. 159, ал. 4 ЗДДС, съгласно която регистрирано по режим в Съюза (а и по режим извън Съюза) лице подава справка-декларация за прилагане на специалния режим за всеки данъчен период в срок до края на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася декларацията (а не както досега – до неговото 20-то число).

Подаването, както и досега, ще става по образец, определен в правилника за прилагане на закона и независимо дали през периода лицето е извършвало доставки. Запазва се и правилото, че когато срокът изтича в неприсъствен ден, този ден ще се брои и срокът няма да изтече (както е по принцип) в следващия след него присъствен ден. Казано по друг начин, без значение ще е дали последният ден на календарния месец е работен ден, или не – срокът за подаване на справка-декларация по специалния режим ще изтича на 30 април, 31 юли, 31 октомври или на 31 януари.

3. Корекции на подадена справка-декларация по режим в Съюза ще се правят в последващи декларации

Допуснати грешки (неотразени и/или неправилно отразени стойности) в подадена справка-декларация за прилагане на режим в Съюза се поправят, като лицето извърши необходимите корекции в следваща справка-декларация (чл. 159д, ал. 1 ЗДДС). Така се въвежда новото изискване на Директивата за ДДС корекциите в подадени справки-декларации по режим в Съюза да се извършват в следваща справка-декларация (подавана за периода, през който е установена или настъпва необходимостта от корекция), а не да се подава наново изменена справка-декларация за предходния период, за който се налагат корекциите.

Казаното относно корекциите важи и за издаваните дебитни и кредитни известия (чл. 159д, ал. 2 ЗДДС). Те вече следва намират отражение в справка-декларацията за периода на издаването им, а не за тази, в която е отразена (стойността на) фактурата, към която се отнасят известията.

Запазено е досегашното правило упоменатите корекции да се извършват до три години от изтичането на срока за подаване на справка-декларацията за прилагане на специалния режим, включително след прекратяване на прилагането му. След този срок корекции в подадена справка-декларация се извършват съгласно законодателството на съответната държава членка по потребление (чл. 159д, ал. 3).