5. За целите на ДДС при търговията със стоки Северна Ирландия остава държава членка

Знае се, че от 01.01.2021 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия вече се явява трета страна, а не държава членка. Този факт изрично е посочен в чл. 168а, ал. 1 ЗДДС. От посочената дата разпоредбите на правото на ЕС в областта на ДДС няма да се прилагат по отношение на Обединеното кралство или на неговата територия.

Същевременно от изложеното в Директива (ЕС) 2020/1756 на Съвета от 20 ноември 2020 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия (ОВ, L 396/1 от 25 ноември 2020 г.) се вижда, че в съответствие с чл. 8 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, който е неделима част от Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС и от Европейската общност за атомна енергия, разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС, както е посочено в приложение 3 към Протокола относно стоките, продължават да се прилагат в Северна Ирландия след преходния период, за да се избегне създаването на „твърда“ граница между Ирландия и Северна Ирландия.

За целта и за нуждите на правилното функциониране на системата на Съюза за ДДС, в Северна Ирландия ще бъдат въведени отделни идентификационни номера по ДДС със специфичен префикс, за да се направи разграничение между данъчно задължените лица и данъчно незадължените юридически лица, за чиито сделки със стоки, намиращи се в Северна Ирландия, се прилагат разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС, от една страна, и лицата, извършващи други сделки, за които те са идентифицирани за целите на ДДС в Обединеното кралство. Въпросният специфичен двубуквен префикс за Северна Ирландия ще е „XI“.

По тази причина в чл. 168а, ал. 2 ЗДДС е посочено, че когато обект на доставка са стоки, които се изпращат или транспортират от или до Северна Ирландия, за целите на ЗДДС тази страна ще се смята за територия на държава членка. За да е така трябва да са изпълнени и следните условия:

- при придобиване на стоки в България от Северна Ирландия доставчикът им да е данъчно задължено лице, идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса „XI“, или

- при доставка на стоки от България за Северна Ирландия получателят по ВОП да е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса „XI“.

От казаното може да се заключи, че когато се извършват сделки със стоки, превозвани от България до Северна Ирландия или обратно, между данъчно задължени лица, регистрирани за целите на ДДС у нас и в Северна Ирландия (с префикс XI на ДДС номера), ще са налице, както и до края на 2020 г., вътреобщностни доставки и съответстващи им вътреобщностни придобивания. Първите са облагаеми с нулева ставка на данъка и следва да бъдат удостоверявани с документите, посочени в чл. 45 ППЗДДС.