4. От 01.01.2021 г. се въвежда облагане с нулева ставка за период от две години на доставките и придобиванията на ваксини и диагностични медицински изделия за COVID-19 

По повод пандемията от корона вирус, в ЗДДС е създаден нов чл. 36б. С него се определят като облагаеми с нулева ставка на данъка следните доставки с място на изпълнение на територията на нашата страна:

- на ваксини срещу COVID-19 и на услугите, пряко свързани с тези ваксини;

- на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, и услугите, пряко свързани с тези изделия.

За да е приложима нулевата ставка на данъка за посочените доставки на стоки и услуги, ваксините срещу COVID-19 и ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и на Закона за медицинските изделия (ал. 2 на чл. 36б).

В тази връзка, облагаеми с нулева ставка ще са и вътреобщностните придобивания (ВОП) на посочените по-горе стоки (ваксини и ин витро диагностични медицински изделия) с място на изпълнение в България, чиято доставка на територията на страната ни би била облагаема с нулева ставка по чл. 36б (чл. 64а ЗДДС).

Така за период от две години – от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г., за доставките и ВОП на ваксини и диагностични медицински изделия за COVID-19, както и за пряко свързани с тях услуги, на практика няма да се начислява и дължи ДДС. Същевременно ще е налице право на данъчен кредит за всички стоки и услуги, които се използват за извършване на визираните доставки, облагаеми със ставка от нула на сто.