3. Промяна, отнасяща се до освобождаването от ДДС на застрахователните услуги, в сила от 01.01.2021 г.

На основание чл. 47 ЗДДС освободена доставка е извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането (КЗ) от застрахователи и презастрахователи, както и от застрахователни брокери и застрахователни агенти.

Промяната в указаната норма се е наложила от констатирано от Европейската комисия нейно несъответствие с чл. 135, ал. 1, буква „а“ от Директива 2006/112/ЕО. Съгласно същата държавите членки трябва да освобождават от ДДС застрахователните и презастрахователните сделки, включително свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти.

Несъответствието се състои в това, че за разлика от Директивата за ДДС, нашият закон обвързва освобождаването от ДДС на доставките на застрахователни и презастрахователни услуги с формалното качество на данъчно задълженото лице (застраховател, брокер или застрахователен агент), което е техен извършител, както и със спазването на формални изисквания на КЗ. Докато при освобождаването водеща е същността на доставката. Затова от началото на 2021 г. чл. 47 от закона има нов вид, съответстващ в по-голяма степен на чл. 135, ал. 1, буква „а“ от Директивата за ДДС.

Може да се приеме, че с промяната в чл. 47 ЗДДС се разширява обхватът на доставките, които могат да попаднат в кръга на освободените от данък застрахователни услуги.