Промени в сроковете за деклариране и внасяне на данъци, въведени със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

В извънреден брой на ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМИДВИП).

Съгласно параграф § 49. Сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, включително и акцизи, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси и други публични вземания, регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта не се променят, освен в случаите по § 25 – 31.

1.  Срокове за деклариране и внасяне на данъци по реда на ЗКПО

1.1. С параграф 25, ал.1 от ПЗР на ЗМИДВИП до 30.06.2020 г. се удължават срокове за деклариране и внасяне на данъци, регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), както следва:

- деклариране и внасяне на корпоративния данък съгласно чл. 92, ал. 2 и чл. 93 от ЗКПО;

- внасяне на данъка върху разходите съгласно чл. 217, ал. 2 от ЗКПО;

- деклариране и внасяне на данъка върху помощните и спомагателните дейности от организаторите на хазартни игри съгласно чл. 219, ал. 4 и чл. 241, ал. 2, както и подаването на годишен отчет за дейността от организаторите на хазартни игри съгласно чл. 219, ал. 5 от ЗКПО;

- деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби съгласно чл. 259, ал. 2 и чл. 260 от ЗКПО.

1.2. По реда на параграф 25, ал.2 от ПЗР на ЗМИДВИП през 2020 г. авансови вноски по реда на ЗКПО се правят на база прогнозната данъчна печалба за 2020 г., при съобразяване със следните особености:

- когато до влизането в сила на този закон е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното.

- когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;

- когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

- Физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат гореописаните правила за авансовите вноски, като за тях срокът вместо до 15.04.2020 г. е до 30.04.2020 г. – § 28 от ПЗР на ЗМИДВИП.

§ 52 от ПЗР на ЗМИДВИП - преходните разпоредби са в сила от деня на обнародването на закона.

2. Срокове за деклариране и внасяне на данъци по реда на ЗДДФЛ

2.1. С параграф 27 от ПЗР на ЗМИДВИП е регламентирано удължаването на срокове за деклариране и внасяне на данъци, както и за ползване на отстъпката по чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ само за лицата, посочени в чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, а именно:

- лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговският закон, включително едноличните търговци (ЕТ);

- земеделски производители, облагани по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ / избрали да се облагат като еднолични търговци/.

Само за тези лица: 1. срокът за деклариране и внасяне на данъка се удължава до 30 юни. Съответно в същия срок подлежи на внасяне от и данъка върху разходите съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗДДФЛ от тези лица; 2. удължаване на срока за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 31 май 2020 г.

Следователно, за всички останали физически лица, които не са еднолични търговци или земеделски производители, облагани по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ, срокът за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г. Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.

3. Срокове за ползване на отстъпка в Закона за местните данъци и такси

Съгласно параграф 26  през 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

4. Промени в срокове Закона за счетоводството (ЗСч)

По реда на § 33 от ПЗР на ЗМИДВИП през 2020 г. сроковете по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за счетоводството се удължават до 30 септември 2020 г., а срокът по чл. 38, ал. 9, т. 2 от същия закон се удължава до 30 юни 2020 г.

Сроковете по:

- чл. 38, ал. 1 т. 1, 2 и 3 от ЗСч относно публикуване на годишния финансов отчет (ГФО), консолидирания финансов отчет и годишните доклади от търговците по смисъла на Търговския закон, юридическите лица с нестопанска цел и останалите предприятия се удължават до 30 септември.

- по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията които не са осъществявали дейност през 2019 г. за еднократно деклариране на това обстоятелство с декларация по образец се удължава до 30 юни.

Относно подписването на ГФО – по реда на § 42 през 2020 г. при съставяне на годишните финансови отчети за 2019 г. подписите по чл. 25, ал. 2 и 4 от Закона за счетоводството може да бъдат електронни подписи по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Когато всички подписи върху годишния финансов отчет и одиторския доклад са електронни подписи, не се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху годишния финансов отчет и одиторския доклад се вписва регистрационният номер на одитора от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Сроковете за деклариране и внасяне на данък върху добавената стойност по реда на ЗДДС остават без промяна. Същото важи и за авансовите данъци по ЗДДФЛ, както и данък при източника по ЗКПО.