В продължение на поредицата от публикации представяме промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2020 година.

Освобождаване на ВОД няма да се извършва, когато доставчикът не е подал коректна VIES-декларация

В ЗДДС е въведено ново правило, съдържащо се в т. 11 на чл. 7, ал. 5. Според него извършена доставка по чл. 7, ал. 1 ЗДДС няма да се третира като вътреобщностна, когато доставчикът не е подал VIES–декларация по чл. 125 от закона, или когато подадената VIES-декларация не съдържа точните данни за съответната доставка. Това ново правило няма да се прилага, ако доставчикът може да обоснове причината за допуснатите от него пропуски или грешки, включително когато в следваща VIES-декларация лицето е отстранило същите.

С оглед на създадено в закона преходно правило, казаното ще се прилага за вътреобщностна доставка, за която данъчното събитие е възникнало след 01.01.2020 г. (§ 31 от ПЗР на ЗИДЗКПО).

От изложеното следва, че при неподадена VIES-декларация или подадена такава декларация, в която обаче доставката не е коректно отразена, органите по приходите ще имат основание да третират сделката като облагаема със ставка от 20 на сто, а не с нулева ставка. Ще е така обаче само до момента, в който доставчикът подаде VIES-декларация, в която вътреобщностната доставка е правилно отразена. Ето защо в подобни ситуации не би следвало да се стига до реално и ефективно начисляване на ДДС за извършена ВОД, а само до начисляване на лихви за забава (за периода от изтичането на срока за подаване на коректна VIES-декларация до датата на нейното подаване в НАП).