1.Промяна в размера на обезпечението, дължимо по повод сделки с течни горива

Според ал. 1 от чл. 176в ЗДДС обезпечение (в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция) в полза на държавата за срок от 1 година се предоставя от всяко данъчно задължено лице, което за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки или ВОП на течни горива над 25 000 лв., или е получило течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв.

Съгласно чл. 176в, ал. 2 и 3 от закона размерът на посоченото обезпечение не можеше да бъде по-малко от 50 000 лв. Това според Европейската комисия обаче не съответства на нормите на чл. 273 от Директивата за ДДС и чл. 16 от Хартата за основните права на ЕС. Поради което на нашия законодател му се е наложило да заличи в чл. 176в, ал. 2 и 3 думите „но не по-малко от 50 000 лв.“. Така от началото на 2019 г. обезпечението ще е в размер 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период. А когато лицето не е извършвало облагаеми доставки или ВОП, или не е получавало освободени за потребление течни горива по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС с обща стойност на доставките, придобиванията или освобождаванията над 25 000 лв. за предходния данъчен период, размерът на обезпечението ще се определя върху прогнозната средномесечна данъчна основа на облагаемите доставки или придобиванията на течни горива или стойността на освободените за потребление течни горива, изчислена на базата на 12 месеца. И в двата случая вече няма да е необходимо обезпечението да е в размер поне 50 000 лв.

В тази връзка в закона е създадено и преходно правило за освобождаване на надплатено обезпечение – § 59, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО.

2. Други промени, в сила от 01.01.2019 г.

2.1. Намален е срокът, след изтичането на който лицата, регистрирани по свое желание съгласно чл. 100 ЗДДС, имат правото да прекратят регистрацията си по закона. До края на 2018 г. срокът беше 24 месеца считано от началото на календарната година, следваща тази на регистрацията (чл. 108, ал. 2 от закона). Със ЗИДЗКПО този срок е намален на 12 месеца.

2.2. От началото на 2019 г., когато едно лице е дерегистрирано и регистрирано по ЗДДС в рамките на един данъчен период, наличните му активи няма да подлежат на облагане по чл. 111 ЗДДС, независимо на какво основание е дерегистрирано лицето. И досега нормата съществуваше в чл. 111, ал. 2, т. 5 ЗДДС, но предполагаше дерегистрацията да е била на конкретно правно основание – чл. 176 от закона – дерегистрация по инициатива на орган по приходите при констатиране на данъчни нарушения. Сега вече облагането на наличните стоки и услуги по чл. 111 няма да се извършва, независимо на какво основание е дерегистрирано лицето, регистиращо се повторно в рамките на същия календарен месец;

 2.3.Удължен е срокът за прилагане на обърнато данъчно задължение за доставки на зърнени и технически култури

С § 41, т. 4 ЗИДЗКПО е направена промяна в ДОПК, която има отношение към облагането на доставките с ДДС. Имам предвид изменението в нормата на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДДОПК (обн., ДВ, бр. 98 от 2013 г.). В резултат на него е удължен срокът за прилагане на механизма на обратно начисляване на ДДС при сделки на територията на страната със зърнени и технически култури (посочени в Приложение № 2, част втора към ЗДДС). Той изтичаше на 31.12.2018 г., като сега е удължен до 30.06.2022 г.