Нови освободени доставки

1. Извършване на посредничество при международни осиновявания

От началото на 2019 г. в чл. 40 ЗДДС фигурира нова т. 4. При нейното наличие освободена доставка (като такава, свързана със социални грижи), е извършването на посредничество при международно осиновяване по Семейния кодекс (СК).

Международното осиновяване е регламентирано с чл. 110-121 от СК. Според чл. 116, ал. 1 от него посредничество при международно осиновяване може да извършва юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (акредитирана организация), получило разрешение за това от министъра на правосъдието.

Така според нашия закон, когато организация, получила разрешение, извършва посредничество по повод международно осиновяване на дете, услугите ѝ ще са освободени доставки – без задължение за начисляване на ДДС за тях, но и без право на данъчен кредит за евентуално платен ДДС за получени стоки или услуги, ползвани за осъществяване на посредническите услуги.

2. С промени в чл. 46, ал. 1, т. 6 от ЗДДС е уточнено, че финансова услуга, т.е. освободена доставка, е и:

  • услугата, предоставена от обвързан агент на инвестиционен посредник във връзка с услугите и дейностите по чл. 33 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), когато тези услуги и дейности представляват финансови услуги;
  • предоставянето на инвестиционни съвети по ЗПФИ.