Въведена е допълнителна хипотеза за доставки на услуги, свързани с международен транспорт

В чл. 31 от ЗДДС се съдържат случаи на доставки на стоки и услуги, свързани с международен транспорт. Те подлежат на облагане с нулева ставка на данъка.

В този член от закона е създадена нова правна норма (нова т. 12). Тя определя за доставка, облагаема със ставка от нула на сто, доставките на услуги за посрещане на непосредствените нужди на:

- плавателни съдове, предназначени и използвани за превоз на стоки или пътници в открито море (без тези за нестопански цели), тези за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейност в открито море, както и плавателни съдове, ползвани за спасяване на човешки живот и имущество на море, и тези за крайбрежен риболов;

- въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, или подвижен железопътен състав, когато услугите са оказани във връзка с международен транспорт.

Имат се предвид всякакви услуги, свързани с посрещане на непосредствените нужди на упоменатите плавателни съдове, въздухоплавателни средства или подвижен ж.п. състав, извън конкретно посочените в чл. 31, т. 3-11 ЗДДС.