В поредица от публикации разглеждаме промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, направени през 2018г. Настоящата публикация е свързана с изготвяне и представяне на описи на налични активи

 

Отразено е премахнатото в закона изискване за изготвяне и представяне на описи на налични активи при регистрация (вкл. повторна) по ЗДДС

От 01.01.2018 г. в закона отпадна изискването, за да може да се ползва право на данъчен кредит за наличните активи (стоки и услуги) към датата на регистрация по ЗДДС, за тях да бъде съставен регистрационен опис по образец (приложение № 2 или 3 към ППЗДДС), в който те да бъдат посочени.

В тази връзка в ППЗДДС са направени съответстващи на законовото изменение промени. Освен че са заличени приложения № 2 и 3 от правилника и разпоредби от неговия чл. 61, отнасящ се до правото на данъчен кредит за налични активи и услуги преди датата на регистрацията или преди датата на повторна регистрация, промени има и в чл. 60 ППЗДДС. Той третира въпроси, свързани с правото на данъчен кредит в случаите на правоприемство по чл. 10 ЗДДС (при преобразуване на търговски дружества, прехвърляне на търговско предприятие по чл. 15 ТЗ или апорт). Очаквано, отпаднало е изискването да бъде съставян и подаван от правоприемника по чл. 10 от закона опис по образец – приложение № 7 към ППЗДДС, на получените стоки и услуги в резултат на правоприемството, а упоменатото приложение е заличено.