Обектите, облагаеми с данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин са определени в чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ - имуществата, придобити по дарение или друг безвъзмезден начин, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

В случаите на преобразуване на дружества по реда на Търговския закон се извършва  придобиване на обособена съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а не на отделни активи. Поради това, при вливане, сливане, отделяне, прехвърляне на предприятие и т.н. не се дължи данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин за включените в имуществото на преобразуващите се предприятия недвижими имоти. В подкрепа на този извод е и отсъствието на текст в чл. 46, ал. 2, който да регламентира начина на оценяване за целите на данъка при придобиване на имущества в тези случаи.