Доставката на обща туристическа услуга по правило е комплексна доставка, свързана с пътуване на физически лица – туристи, в която се включват доставки на стоки и/или услуги, от които туристът се възползва пряко. Последното означава, че те са предоставени на пътуващото лице без изменение – то ги ползва в същия вид, както те са предоставени на туроператора от неговия доставчик – данъчно задължено лице. Такава сделка се третира като една доставка и се облага по специалния ред, регламентиран в глава 16 от ЗДДС, както и в чл. 306-310 от Директива 2006/112/ЕО (Директивата за ДДС).

Според практиката на Съда на ЕС (напр. Решение от 25 октомври 2012 г. по дело C-557/11, т. 17-19) съгласно чл. 306 от Директивата за ДДС държавите членки прилагат специалния режим на доставките на обща туристическа услуга по отношение на сделките, извършвани от туристически агенти, действащи от свое собствено име (това са именно лицата - туроператори) по отношение на пътуващото лице и когато при предоставянето на туристически услуги тези агенти използват доставки на стоки или услуги, предоставяни им от други данъчно задължени лица (но не и от данъчно незадължени лица). Основната цел на правилата на специалния режим на ДДС, приложим за сделките на туроператорите, е да се избегнат практическите трудности, които биха произтекли за тях при прилагането на общите принципи на Директивата за ДДС относно сделките, най-вече по отношение на мястото на данъчно облагане, данъчната основа и приспадането на данъчен кредит.

В Решение от 12 ноември 1992 г. по дело C-163/91, т. 23 СЕС приема, че изключването от приложното поле на чл. 26 от Шеста директива (сега чл. 306-310 от Директива 2006/112/ЕО) на услугите, предоставяни от туристически агент, поради това че те обхващат единствено настаняването, но не и превоза на пътуващото лице, би противоречало на целите на посочената директива.

В случай че възникват пред Вас въпроси по темата, свържете се с нас