Крипто-доларите са криптовалута, която се продава и купува при фиксиран курс, равен на този на долара, но не е гарантирана от никоя държава или финансова институция. Рискът остава изцяло за притежателя й.

ЗМИП не предвижда докладване на сделките с криптовалута.

Практиката на НАП приема, че сделките с криптовалута попадат в "разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, съгласно която освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти. Тъй като биткойн материализира право на определена парична сума, тя попада в обхвата на понятието „други прехвърляеми интрументи“. В този смисъл е произнасянето на Консултативния комитет по ДДС, създаден на основание чл. 398 от Директива 2006/112/ЕО. При обсъждане на данъчното третиране на доставките, свързани с bitcoin на своята 101–а сесия от 20.10.2014 г., Комитетът единодушно е изразил становище, че за целите на ДДС bitcoin се разглежда като освободена доставка по чл.15(1)(г) от Директива 2006/112/ЕО, като това освобождаване по-специално трябва да се прилага за услуги, свързани с уреждането на сделки в bitcoin, предоставени от доставчици на цифров портфейл, както и услуги, свързани с обмен на bitcoin, предоставени от онлайн платформи за обмен." /РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 9600192 ОТ 22.08.2018 Г. НА НАП ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ/.

Като се има предвид, че сделките, свързани с обмяна на валута попадат в чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗДДС, може да се приеме, че от НАП няма да признаят покупката на крипто-долари за част от дейността по обмяна на валута.